Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz informacje o coockies
Sklep internetowy BROTHER-SKLEP.PL

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi i innych osób fizycznych, których dane są przetwarzane, przysługujące im prawa, jak również rodzaj wykorzystywanych plików cookies, sposób i cel ich stosowania.

 2. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z Polityką, proszony jest o nie odwiedzanie Stron prowadzonych przez Administratora.

 3. Definicje:

  1. Administrator danych – jest nim Administrator, tj. podmiot decydujący o celach

   i sposobach przetwarzania danych, a także ich wykorzystaniu

  2. Administrator - Bumerang sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwicka 15, 40-079, nr KRS: 0000080024, NIP: 635-10-19-784, REGON: 271220875, e- mail: info@brother-sklep.pl, tel. 327202274. Kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN w całości opłacony. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie

   Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach wydział VIII Gospodarczy

  3. Polityka – Polityka prywatności Sklepu internetowego BROTHER-SKLEP.PL

  4. Użytkownik – każda osoba fizyczna robiąca zakupy w Sklepie lub korzystająca

   z usług świadczonych przez Administratora, zwany również Kupującym lub

   Klientem

  5. Strona –strona internetowa prowadzona przez Administratora dla Sklepu

  6. Sklep – sklep internetowy brother-sklep.pl prowadzony przez Administratora

  7. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

   dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


 1. Poniższa informacja stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w RODO.

 2. Za dane osobowe przetwarzane przez Sklep odpowiada Bumerang sp. z o.o., której szczegółowe dane podano w pkt 3.b. powyżej, spółka ta jest tym samymadministratorem danych osobowych Użytkowników.

 3. Dane przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od Użytkowników.

 4. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników: imię, nazwisko, firmę osób prowadzących działalność gospodarczą, adres zamieszkania, adres do doręczeń, NIP, PESEL, REGON, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, nr rachunku bankowego.Powyższe nie oznacza jednak, że odnośnie każdego Użytkownika przetwarza wszystkierodzaje w/w danych. Zakres przetwarzania zależy od rodzaju zawartej umowy lub zakresu korzystania przez Użytkowników z oferowanych usług, tego czy transakcja zawierana jest przez osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą czy konsumentem oraz

  wybranego sposobu płatności.

 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji umowy. Niepodanie

  wymaganych danych zablokuje czynność, która była realizowana. Pola obowiązkowe

  są oznaczone.

 6. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

- podjęcia działań w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wypełnienia obowiązków prawnie ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i zawartymi umowami (art. 6 ust. 1 lit. cRODO), w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- w innych prawnie uzasadnionych interesach Administratora tj. marketing bezpośredni, statystyka i analityka, ochrony interesów Administratora (dochodzenie roszczeń iobrona przed roszczeniami),
- na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO), która może być w każdym czasie odwołana.

 1. Dane przetwarzane są przez czas potrzebny do realizacji umowy, a po jej zrealizowaniu przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczeniaewentualnych roszczeń.

 2. W związku z przetwarzaniem danych mogą być one udostępnione odbiorcom, którymi w szczególności są: instytucje i organy administracji państwowej i samorządowej na podstawie przepisów i ich uprawnień, biuro rachunkowe, biuro prawne, audytorzy, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe,kurierskie, e-mailingowe, banki.

 3. Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

  1. do dostępu do danych (art. 15 RODO), Użytkownicy mogą zapytać czy ich dane

   są przetwarzane, w jakim zakresie,

  2. do sprostowania danych (art. 16 RODO), Użytkownicy m.in. za pośrednictwem

   Konta mogą poprawić i aktualizować swoje dane,

  3. do usunięcia danych z bazy Administratora, chyba że Administrator nadal może

   je przetwarzać, co zostanie wskazane w odpowiedzi na żądanie usunięcia

   danych (art. 17 RODO),

  4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), jeżeli przetwarzane dane

   nie pokrywają się z celami ich przetwarzania,

  5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO), pod pewnymi warunkami

   Użytkownicy mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego zestawprzetwarzanych danych, które Administrator prześle do innego, wskazanegopodmiotu,

  6. do wniesienia sprzeciwu do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (lubjego następcy) wobec przetwarzania danych, w wypadku w którym Użytkownik uważa, że sposób przetwarzania danych narusza przepisy prawa (RODO),

 4. Przetwarzanie danych nie będzie się odbywać w sposób zautomatyzowany.

 5. W wypadku wyboru płatności za pomocą karty kredytowej/płatniczej obsługę Klienta w tym zakresie przejmuje oznaczony renomowany podmiot zewnętrzny specjalizujący się w płatnościach internetowych. W tym przypadku tylko jego system zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami. W powyższym zakresieAdministrator współpracuje z firmą Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna -renomowanym dostawcą usług płatności on-line. Przy wyborze płatności za pomocątransferuj.pl Administrator nie ma dostępu do żadnych danych podanych przez Klientaprzy realizacji płatności, a otrzymuje jedynie informację o pozytywnym lub negatywnym przeprowadzeniu płatności. W wypadku wyboru płatności za pomocą przelewu bankowego, Administrator będzie przetwarzać dodatkowo nr rachunku

  bankowego.

 1. Wszystkie dane podawane na Stronach w formularzach, a także dane podawane podczas logowania są przesyłane w zaszyfrowanej postaci. Administrator korzysta z certyfikatu RapidSSL, a podawane dane i wykonywane operacje na Stronach są szyfrowanekluczem 128 bitowym.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe przetwarza i które zgodziły się z Polityką. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące siębezpośrednio do działania Sklepu i które mogą być istotne dla Klientów/Użytkowników(np. zmiana Regulaminu, Polityki).

 3. Dane osobowe podane na stronie Sklepu przy okazji wysyłania komentarzy do produktów, odpowiedzi na forum, blogu itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających Strony zawierające te dane. Sklep, ani Administrator nie mamożliwości zabezpieczenia Użytkowników przed innymi Użytkownikami, którzy tedane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce.

 4. Formularze znajdujące się gościnnie na stronie Sklepu i dotyczące usług, produktów lub innych stron internetowych nieobsługiwanych przez Administratora nie podlegająPolityce (dotyczy np. reklam).

  Cookies

 5. Niektóre obszary serwisów należących do Sklepu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposóbpotrzebny do uproszczenia danej operacji. Przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 6. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Zablokowanie przez Użytkownika akceptacji plików cookies może uniemożliwić przeprowadzenie transakcji i realizacji zamówienia w Sklepie.

 7. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;b. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanychmateriałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

22. W ramach Stron stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies) oraz coockies podmiotów zewnętrznych. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czasokreślony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies podmiotów zewnętrznych umożliwiają firmom zewnętrznym przechowywanie informacji dotyczących liczby odwiedzin oraz zachowania użytkowników na stronach internetowych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji przez serwer jest zebranie danych dotyczących ruchu na stronach

internetowych. Nie są to dane osobowe. Firmy, które świadczą usługi analityczne i

statystyczne, to między innymi Gemius czy Google.
23. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)

zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tymzakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

24.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

25. Zaleca się zapoznanie z polityką ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochronyprywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

26.W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu wwarstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiłyprzy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przezUżytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 4. Użytkownik który nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 5. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy postępować zgodnie z instrukcją danej przeglądarki dot ustawień prywatności.

 1. Polityka nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronieSklepu.

 2. Polityka podlega stałej aktualizacji, niniejsza wersja obowiązuje od dnia 21 maja 2018r.

Wyłączenie Odpowiedzialności:

Właściciel sklepu internetowego www.brother-sklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją stosowanie produktów, które sprzedaje. Komentarze iporady innych użytkowników zawarte na niniejszej stronie nie są opiniami sprzedawcy i nie bierzemy za nie odpowiedzialności, powinny być także szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymipublikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Opinie wyrażone przez użytkowników w komentarzach lub w inny sposób mogą zostać usunięte przez administratora sklepu internetowego jeśli będą naruszać jego prawa lub na uzasadniony wniosek innych osób lub podmiotów, których dotyczą.

Sklep internetowy oraz jego właściciel i administracja nie bierze odpowiedzialności za zamieszczone reklamy oraz za zewnętrzne strony do których są umieszczone linki na stronie sklepu.